Начало

Новини

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград “, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 2.025 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализир

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

Целта на процедурата е:

∙ Подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

∙ Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ-общини Момчилград и Крумовград”, обхващаща територията на общините Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа са от направление „Подобряване достъпа до заетост“, „Подобряване достъпа до образо.вание“, „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“, „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://migmomchilgrad.com и https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и от там процедура № BG05M9OP001-2.025 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”.

Краен срок за представяне на предложенията: 10.08.2018 г., 17:00 часа.
При неусвояване на финансовия ресурс от първия прием, МИГ- общини Момчилград и Крумовград ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения, като вторият краен срок ще е 28.12.2018 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.