Начало

Новини

МИГ общини Елена и Златарица удължава срока за прием по мярка 4.1

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.295 по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства земеделски стопани” от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица допустими кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности. Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. Кандидатите трябва да имат седалище за едноличните търговци и юридическите лица, или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на Община Елена или Община Златарица.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17.00 часа на 04.04.2022 г. Бюджетът по процедурата е 26 954,00 лева.

Източник: МИГ общини Елена и Златарица