Начало

Новини

Миг Нови Пазар-Каспичан открива процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 4.1.1

Местна инициативна група Нови Пазар-Каспичан открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.332 по мярка 4.1.1 „Подкрепа инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Целта на процедурата е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли.

Допустими дейности:
– Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
– Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
– Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
– Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,    фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
– Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
– Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 06.01.2020г. до 17:00 часа.
Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите качен в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.