Начало

Новини

МИГ – Нова Загора по мярка 4.1

„Местна инициативна група – Нова Загора“ обявява прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване „МИГ –Нова Загора_М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати по тази мярка са регистрираните земеделски стопани, физически лица с постоянен адрес на територията на МИГ Нова Загора, както и юридически лица със седалище на територията на МИГ Нова Загора.

Като допустими дейности и разходи, мярката предвижда закупуването на машини и селскостопанска техника, създаването и засаждането на трайни насаждения и строително монтажни дейности.

Централна Консултантска Компания е  идеалният парнтьорът  за успешно реализиране на европейски проекти!