Начало

Новини

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности предстои да отвори

#ЦентралнаКонсултантскаКомпания Ви информира за нова възможност за всички заинтересовани в общините Мъглиж, Казанлък и Гурково!
📢 ПРЕДСТОИ да отвори мярка по Програма за развитие на селските райони – Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково 📢
👩‍🌾👨‍🌾 Цел на процедурата:
Насърчаване на предприемаческата инициатива и разнообразяване на земеделските стопанства към неземеделски дейности. Това ще създаде нови работни места и ще осигури допълнителен стабилен доход на територията на общините.
✅ Допустими кандидати:
Юридически лица и еднолични търговци със седалище в общините Мъглиж и Гурково.
Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем от 8000 евро.
Микропредприятия съгласно ЗМСП.
💰 Интензитет на помощта:
До 75% от общите допустими разходи.
До 5% за проекти за развитие на селски туризъм.
🏠 Допустими разходи:
Изграждане и подобрения на недвижимо имущество.
Закупуване на нови машини и оборудване.
Нематериални инвестиции (софтуер, патенти, лицензи и др.).
Изграждане на ВЕИ за собствени нужди.
📆 Срокове за изпълнение:
Проекти с разходи за строително-монтажни работи: до 36 месеца.
Всички други проекти: до 24 месеца.
Краен срок: 30 юни 2025 г.
💼 Ние, от ЦентралнаКонсултантскаКомпания, сме на разположение, за да Ви помогнем с изготвянето и управлението на Вашите проекти! Свържете се с нас за повече информация и консултации!
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴