Начало

Новини

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е отворена за кандидатстване

ВНИМАНИЕ, ЗЕМЕДЕЛЦИ и МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ!
Имаме страхотна новина за всички земеделски производители в общините Мъглиж и Гурково! Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони е тук, за да насърчи предприемаческата Ви инициатива и да подкрепи разнообразяването на дейностите в региона!
📌 Цели на процедурата:
Насърчаване на предлагането на нови продукти, услуги и заетост чрез развитие на неземеделски дейности. Това ще създаде нови работни места и ще осигури допълнителен и стабилен доход!
📌 Допустими кандидати:
Юридически лица, еднолични търговци и физически лица със седалище и адрес на управление в общините Мъглиж и Гурково.
Регистрирани земеделски стопани с минимален производствен обем на стойност не по-малко от 8000 евро.
📌 Финансова помощ:
До 75% от общите допустими разходи.
До 5% от общите допустими разходи за проекти, свързани със селски туризъм.
📌 Допустими разходи:
Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество.
Закупуване на нови машини и оборудване.
Нематериални инвестиции: софтуер, патенти, лицензи и други.
Изграждане на ВЕИ за собствени нужди. 🔧💡
📅 Краен срок на кандидатстване: 25.07.2024 г.
ЦКК е тук, за да Ви помогне на всяка стъпка от процеса! Свържете се с нас за повече информация и консултация:
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
Не пропускайте тази възможност!