Начало

Новини

МИГ Момчилград-Крумовград, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 – 1.042 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритет 4 – Инвестиране в човешкия капитал, Специфична цел 4.2 „Организиране на обучения за придобиване на проф. квалификация, стажуване, чиракуване“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица
2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка
3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот
4. Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети
5. Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката

Втори краен срок за кандидатстване: 15.05.2019 г. – 17:00 часа, за който са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения в размер на 67 560,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ Момчилград https://migmomchilgrad.com.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg