Начало

Новини

МИГ Момчилград – Крумовград обявява прием по процедура за подбор на проекти Мярка 6.4.1

Местна инициативна група Момчилград – Крумовград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.279 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

Целта на реализация на мярката е да се развие конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ. Подкрепата за инвестиционните дейности по мярката ще спомогнат за създаването на допълнителна заетост, както и за насърчаване на предприемаческия дух на местните жители. Прилагането на мярката също така ще спомогне за диверсификация на приходите от различните дейности в региона. Друга цел на мярката е насърчаване внедряването на ВЕИ, за да се намали натискът върху околната среда от конвенционалните методи на енергийни източници.

Допустими дейности:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Общият бюджет е в размер на 950 000 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием от 03.08.2020 г. до 17:00 часа на 30.09.2020 г.
Втори прием (при наличие на средства след първи прием) от 25.01.2021 г. до 17:00 часа на 22.03.2021 г.