Начало

Новини

МИГ „Марица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.068 МИГ община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОП РЧР.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Марица“ – община Марица.
Дейностите, които ще получат подкрепа попадат в обхвата на следните четири направления:

1) Подобряване достъпа до заетост;
2) Подобряване достъпа до образование;
3) Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
4) Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Общ бюджет по тази покана: 300 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: eumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ Марица https://leader-maritsa.eu/.

По процедурата се предвиждат два крайни срока за набиране на проектни предложения:

Първи краен срок – 30.12.2019 г., 17:00 часа.

Втори краен срок (само при наличие на неусвоен финансов ресурс след първия прием, по-голям от минималния размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата) – 30.04.2020 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.