Начало

Новини

МИГ Лясковец – Стражица с финансова подкрепа по ОП РЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси обяви процедура по подбор на проектни предложения по мярка 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ с приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Процедурата има за цел да предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Размерът на заложения индикативен бюджет е в размер на 190 285,99 лв.

Допустимите за финансиране дейности по процедурата са:

 1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
  3. Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
  4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  6. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение по проекта;
  7. Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.

Обявеният краен срок за подаване на проектни предложения е до 10.02.2020 г., 17:30ч.