Начало

Новини

МИГ Любимец – Ивайловград приключи оценката на проектните предложения, подадени до втория краен срок за кандидатстване по Мярка 3 от СВОМР

Управителният съвет на МИГ – Любимец – Ивайловград, одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) –  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Предмет на оценка бяха проектни предложения, подадени до втория краен срок за кандидатстване по процедурата – 17.00 часа на 28.08.2019г. В резултат на извършената в ИСУН 2020 оценка на постъпилите четири проектни предложения, КППП предлага три проектни предложения за финансиране и едно за отхвърляне. В раздел „Процедури за кандидатстване“/“По Мярка 3″/ „Комисия за подбор на проектни предложения, подадени до 17.00 часа на 28.08.2019г.,“ са публикувани списъци на проектните предложения, отразяващи резултатите от извършената оценка.  По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои Държавен фонд „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ.

Екипът на МИГ обръща внимание, че приемът на проектни предложения продължава. В ИСУН 2020 по процедура за подбор на проекти с код BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“, тече трети краен срок за кандидатстване до 28 декември 2019г. След извършената от МИГ оценка на постъпилите проектни предложения, свободния финансов ресурс по процедурата е в размер на 100 533,31 лева, (повече информация в раздел „Регистър проекти“).