Начало

Новини

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.080 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес “на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит – Роман.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;
2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск,
3. Местни социални дейности за социално включване.

Общ бюджет по тази покана 342 265 лв.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
(umis2020.government.bg и http://mig-lr.eu )

Крайният срок за представяне на проектни предложения: до 16.30 часа на 29.11.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg