Начало

Новини

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет ИП 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги – социални и здравни – в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда според индивидуалните потребности на лицата с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

2. Предоставяне на услуги за подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето за лицата с увреждания и възрастните хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Ще се подкрепят дейности, насочени към информиране, здравно – консултативни услуги за превенция и здравословен живот, достъп до здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, рехабилитация, здравни услуги в домашна среда, според индивидуалните потребности на лицата от целевите групи.

3. Местни социални дейности за социално включване, насочени към премахване на пречките пред равното участие в обществения живот и културно-развлекателните дейности в общината на лицата от целевата група /посещение на театри, концерти, обществени мероприятия, екскурзии, активно участие в културния календар на града и др./

Процедурата е с два срока за представяне на проектни предложения.

1/ Първи краен срок: 17:30 часа на 08.05.2019г.,

2/ Втори краен срок: 17:30 часа на 30.06.2019г. (в случай на наличие на финансов ресурс)

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ ЛОМ http://miglom.org/

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.