Начало

Новини

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват следните 4 направления:

Направление I: „Подобряване достъпа до заетост” :
Направление II „Подобряване достъпа до образование”:
Направление III: „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
Направление IV: „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”:

1/ Първи краен срок: 17:30 часа на 08.05.2019г.,
2/ Втори краен срок:17:30 часа на 30.06.2019г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ ЛОМ http://miglom.org/
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg