Начало

Новини

МИГ Лом Мярка 1-4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ

Имаме удоволствието да Ви представим вълнуваща възможност за участие в европейски проекти, които подкрепят земеделието на територията на МИГ ЛОМ.
Допустими Кандидати:
1️⃣ Земеделски стопани с регистрация съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители в МИГ ЛОМ.
2️⃣ Юридически лица, включително биопроизводители, с приход от земеделски дейности или участие в схеми за единно плащане на площ.
3️⃣ Признати групи производители и организации, одобрени за финансова помощ по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г.
Допустими Дейности и Разходи:
 Строителство и обновяване на сгради за земеделското производство.
 Закупуване на машини и оборудване за модернизация и механизация.
 Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
 Инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
 Подкрепа за земеделски стопанства с инвестиции в производство на мед и други пчелни продукти и други
Как да кандидатствате:
 Представяне бизнес план, доказващ подобрение на земеделската дейност чрез инвестиции.
 Минимален СПО на стопанството – не по-малък от 2000 евро.
 Специални условия за биопроизводители – подкрепа за зелени и устойчиви практики.
Срокът на кандидатстване е до 02.04.2024 г.!
Имате възможността да промените бъдещето на своето земеделско стопанство. Обръщайки се към нас, ще получите индивидуална консултация и съдействие за успешното изготвяне и управление на вашия европейски проект. 🌐💬
Свържете се с нас:
📧 Имейл: 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 Телефон: 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬