Начало

Новини

МИГ „Куклен-Асеновград“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд”

 

 

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ на ОП РЧР.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

3. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на МИГ „Куклен – Асеновград“ http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/

Краен срок за представяне на предложенията: 18.02.2019 г., 17:00 часа.

Втори краен срок за кандидатстване, при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием: 30.04.2019 г., 17:00 часа.

Трети краен срок за кандидатстване, при наличие на остатъчен финансов ресурс след втория прием: 30.06.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg