Начало

Новини

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-1.129 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.

Процедурата се изпълнява по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, в съответствие с: Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Целта на настоящата процедура е да повиши способността на заетите лица – наети и самостоятелно заети лица, над 54 год. и такива със средно и по-ниско образование, да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства, в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи на територията на МИГ.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица.

Общият бюджет на процедурата е 200 000 лв.

Допустимите кандидати по процедурата са: Работодатели от територията на МИГ:

Допустими партньори са: работодатели.

Дейностите, които ще получат подкрепа са следните:

1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова на заети лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица;
3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите, в т.ч. осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
4. Разработването и внедряване в предприятията на системи и практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите лица, към реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие, съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество, в т.ч. въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии, като например;
– въвеждане на системи за самообучение;
– въвеждане на собствени системи за вътрешно – фирмено обучение и др.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://mig-ks.com/.

Краен срок за прием на проектни предложения: 22.02.2021 г., 17.30 ч.