Начало

Новини

МИГ „Костенец 2010”

Процедурата се изпълнява в съответствие с приоритет 1: „Подкрепа за предприемачеството“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Костенец 2010“ и ще способства за постигане на Специфична цел 1.3: „Подобряване на работната среда в предприятията“.

Настоящата процедура има за цел да се подобри работната среда в предприятията от територията на МИГ Костенец 2010, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в община Костенец като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхното местоживеене.

Проектите ще се изпълняват на територията на община Костенец.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията;

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 586 749.00 лв.