Начало

Новини

МИГ Кирково – Златоград стартира 6 нови мерки

Шест нови мерки на МИГ Кирково-Златоград стартират през първо тримесечие на 2019 г. Предстоящите приеми са със следните срокове:
11.01.2019 – 11.03.2019 – Мярка 6.4 – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности;
21.01.2019 – 25.03.2019 – Мярка ЧР-1 – Достъп до заетост на безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица;
18.02.2019 – 15.04.2019 – Мярка 4.1 – Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства;
18.02.2019 – 15.04.2019 – Мярка 4.2 – Подкрепа за инвестиции в преработката на селскостопански продукти;
01.03.2019 – 30.04.2019 – Мярка 7.5 – Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на културно и природно наследство;
11.03.2019 – 20.05.2019 – Мярка ЧР-2 – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход.

До 31.01.2019 г. е отворен и приемът по Мярка 7.2 Инвестиции за малка по мащаби инфраструктура.

Подробности за проектите на насоки за кандидатстване и условията по тях може да разгледате на интернет страницата на МИГ Кирково-Златоград.