Начало

Новини

МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, с финансовата подкрепа на ОП РЧР

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес ” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;
  2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск;
  3. Местни социални дейности за социално включване.

Общ бюджет по тази покана: 1 486 408,00 лв.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://umis2020.government.bg и http://mig-kk.eu

Крайният срок за представяне на проектни предложения: 15.01.2020г. до 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg