Начало

Новини

Миг Карлуковски карст – Червен бряг – Искър с обява за информационни срещи, свързани с подготовката на проекти по СВОМР

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ кани всички заинтересовани страни на  еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на проекти по СВОМР по следните  процедури:

  1. BG06RDNP001-19.275 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” по ПРСР 2014 – 2020 г.;
  2. BG06RDNP001-19.276 „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР 2014 – 2020 г.;
  3. BG06RDNP001-19.312 МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по ПРСР 2014 – 2020 г.;
  4. BG06RDNP001-19.311 –„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
  5. BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ по ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:

  • НА 18.11.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:30 Ч. В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ (ОФИС НА МИГ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 1)
  • НА 19.11.2019 Г. (ВТОРНИК) ОТ 10:30 Ч. В ГР. ИСКЪР (ЗАЛА 3 – НЧ „ЛАМБИ КАНДЕВ 1893“)