Начало

Новини

Миг Карлуковски карст –Червен бряг – Искър, обявява за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по мярка Мярка 1-4.1

Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ с два срока за кандидатстване №BG06RDNP001-19.272
Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Карлуковски карст –Червен бряг – Искър.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 14.10.2019г. – 21.10.2019г. (включително).

В срок до 21.10.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

С проекта на документите може да се запознаете на интернет страницата на МИГ  http://mig-kk.eu/    в раздел „НОВИНИ“.