Начало

Новини

МИГ Завет – Кубрат обявява втори прием на проекти по мярка 6.4

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”.

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за устойчивото възходящо развитие на селските райони. Подпомагането по мярката ще допринесе за:
● постигане на междусекторните цели в областтана иновациите и околната среда;
● въвеждане на иновативни технологии или продукти в селските райони;
● създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности;
● развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
● усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.30 часа на 23.05.2019 г. Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е 149 780.25 лв., което е неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием. Размерът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта. Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на сдружението.