Начало

Новини

МИГ Елхово-Болярово Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ-Елхово-Болярово: Отворена мярка за инвестиции в неземеделски дейности!
Цел: Подкрепа за устойчиво икономическо развитие с нови работни места и иновации.
Допустими разходи:
Изграждане и подобрения на недвижимо имущество.
Закупуване на нови машини и оборудване.
Общи разходи, включително консултации по екологична и икономическа устойчивост.
Нематериални инвестиции: софтуер, патенти, лицензи, авторски права и други.
Допустими дейности:
Развитие на интегриран туризъм.
Производство и продажба на продукти.
Развитие на услуги във всички сектори.
Производство на енергия от възобновяеми източници.
Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
📅 Краен срок за подаване на заявки: 03.04.2024 г.
 Свържете се с нас за повече информация и консултация:
📧 Имейл: 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 Телефон: 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬