Начало

Новини

МИГ Дряново – Трявна стартира втори прием на проекти по Мярка 4.2

Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е осигуряване на подпомагане, насочено към
модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители,
преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост.

Допустими дейности:

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

– Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
– Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
– Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
– Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
– Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
– Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
– Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
– Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000,00 лева.

Вторият прием за подаване на проектни предложения е с краен срок до 17:00 часа на 30.09.2020 г.