Начало

Новини

МИГ Дряново – Трявна обявява прием по процедура за подбор на проекти по подмярка 4.2

Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.352  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е осигуряване на подпомагане, насочено към
модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители,
преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти,
включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще
бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост.

Допустими дейности са:
• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за
функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;
• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
– Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива
свързани с къси вериги на доставка;
– Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други
недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
– Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на
производствения процес и маркетинга;
– Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
– Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
– Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
– Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;
– Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително
пречиствателни съоръжения.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000,00 лева.
Първият период за прием на проектни предложения е с начална дата 27.04.2020 г.
до 17.00 часа на 31.05.2020 г.
Вторият период за прием на проектни предложения (при наличие на остатъчни средства след първия прием) от 01.07.2020 г. до 17.00 часа на 31.07.2020 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.