Начало

Новини

„МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, “, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта на ОП РЧР.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – общини Дряново и Трявна.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
Дейност 2. Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация (нова или повишаване на съществуваща);
Дейност 3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
Дейност 4. Наемане на работа на лице от целевата група (субсидирана заетост) – наемане на новоразкрито работно място;
Дейност 5. Оборудване, обзавеждане и адаптиране на новоразкритите работни места;
Дейност 6. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
Дейност 7. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 400 000 лева.

Краен срок за кандидатстване: 30.10.2019 г., 17:30 ч.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: еumis2020.government.bg и http://mig-dryanovo-tryavna.eu
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.