Начало

Новини

Миг Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана с удължен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти

Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, удължава срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.080 – „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ до 17:30 ч. на 30.11.2019 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – общини Дряново и Трявна.

Допустими дейности:

Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация (нова или повишаване на съществуваща);
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;Наемане на работа на лице от целевата група (субсидирана заетост) – наемане на новоразкрито работно място;
Оборудване, обзавеждане и адаптиране на новоразкритите работни места;
Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 400 000 лева.
Крайният срок за кандидатстване е 30.11.2019г. до 17:30 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване, може да намерите публикуван в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.