Начало

Новини

МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности е отворена за кандидатстване

Отворена е процедура към „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“!
Цел на процедурата:
✅ Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;
✅ Подпомагане на развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“;
✅ Подкрепа за развитието на туризма, съчетаващ природни и културни ценности. 🌳🏰
Кой може да кандидатства:
👩‍🌾 Земеделски стопани
🏢 Микропредприятия
👨‍🔧 Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
Финансова помощ:
До 50% от общите допустими разходи
 За проекти, свързани с туризма – до 5% от общите допустими разходи
Допустими разходи:
Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество
Закупуване на нови машини и оборудване
 Нематериални инвестиции: софтуер, патенти, лицензи и марки
Изграждане на ВЕИ за собствени нужди
📆Краен срок за кандидатстване: 31.08.2024 г.
 За повече информация и безплатна консултация, свържете се с нас на:
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬