Начало

Новини

МИГ Долни Чифлик – Бяла с прием по мярка 4.1

Местна инициативна група Долни Чифлик-Бяла обяви процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Основна цел на мярката е да подпомогне конкурентоспособността на земеделието на територията на общините Долни Чифлик и Бяла.  Финансирането е с цел да подпомогне преструктурирането и развитието на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване на въвеждането на нови технологии в производството и модернизиране на стопанствата.

Допустими дейности по настоящата процедура ще бъдат за:

внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и прилагане на устойчиви земеделски практики;

повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;

подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на финансовият ресурс по мярка 4.1 към МИГ Долни Чифлик-Бяла е в размер на 488 950,00 лв.

Начална дата за приемане на проектни предложения – 01.04.2020 г.

Крайна дата за прием на проектни предложения – 01.06.2020 г.