Начало

Новини

Миг Долни Чифлик-Бяла стартира втори прием на проектни предложения по Мярка 7.2.

Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла, открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Мярка 7.2. от Стратегията за ВОМР има за цел, развитието на публичната инфраструктура (социална и техническа) на територията на МИГ, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях с оглед повишаване на териториалната конкурентоспособност и качеството на живот.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По мярка 7.2. от Стратегията за ВОМР се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по под мярката:

• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
• Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
• Реконструкция,ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Вторият прием на поектни предложения е с начална дата 14.10.2019г.
Крайният срок е 15.11.2019г. до 17:30часа.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на Миг.