Начало

Новини

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник обяви прием по мярка 4.1

Прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  обяви МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник. Мярката е към Стратегията за ВОМР на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на процедурата е да повиши конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник. Това се очаква да се постигне чрез:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;
 • Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.Подпомагат се проекти, които се изпълняват на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

735 000 лева ще бъде общият размер на безвъзмездната финансова помощ.

Първият прием е с начална дата 17.12.2019г и ще бъде отворен за приемане на проектни предложения до 17ч. на 18.02.2020 г.