Начало

Новини

Миг Гоце Делчев- Гърмен-Хаджидимово обявява процедура за подбор на проектни предложения Мярка 5

Местна инициативна група Гоце Делчев- Гърмен-Хаджидимово с финансова подкрепа на оператична програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОМР, обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.061 по Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“. Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е да спомогне за диверсификацията на местната икономика и развитието на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Допустими дейности са:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;
3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
4. Дейности за информиране и публичност.

Дейностите по проектите попадат в обхвата на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 в секторите, посочени в Условията за кандидатстване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 139 977.05 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.11.2019г. до 16.00 часа. Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ.

Източник: НСМ