Начало

Новини

Миг Главиница-Ситово Крайдунвска Доброджа подписа тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. от СВОМР

Председателят на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” подписа тристранен договор с Министерството на труда и социалната политика и община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Социално трудова и здравна интеграция” в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.052-0002 „Социално приобщаване на представителите на уязвими, етнически и маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги”. Проектът е на стойност 147 650.82 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Основни дейности на проекта са:

  • Насърчаване към заетост на икономически неактивни лица;
  • Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация;
  • Осигуряване на заетост на лицата от целевата група.