Начало

Новини

Миг Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия открива процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7.5

Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Основна цел на процедурата е развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ.
Мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура и атракции за посетителите за развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Допустими дейности са:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

  Общият финансов ресурс по процедурата е 450 000 лева.
  Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване.
  Първият краен срок е от 16.09.2019 г. до 17.00 часа на 05.01.2020г.
  Вторият краен срок е от 02.03.2020 г. до 17.00 часа на 05.04.2020г.

  Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в сайта на ИСУН 2020
  – http://eumis2020.government.bg/ както и на интернет страницата на МИГ.

  Източник: НСМ