Начало

Новини

Миг Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия с обява за прием на проектни предложения по мярка 22 от стратегията – втори краен срок

Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 • Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, писана и неписана традиция;
 • Дейности, свързани със сертифицирането на местен туристически продукт;
 • Съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на значими обекти от културно-историческото наследство на района, свързани с местния туристически продукт (в т.ч. археологически), както и на терените около тях;
 • Инвестиции в движимо материално културно наследство;
  Инвестиции в нематериалното културно наследство.

  Настоящата процедурата e с три крайни срока за кандидатстване.
  Първи краен срок: от 17.06.2019г. до 17.00 часа на 18.08.2019г.
  Втори краен срок: от 07.10.2019г. до 17.00 часа на 10.11.2019г.
  Трети краен срок: от 06.01.2020г. до 17.00 часа на 09.02.2020г. от /в случай, че са налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения/

  Общият финансов ресурс по процедурата е 183 700 лева.

  Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти – mig_vazhod@abv.bg
  Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите качен на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.