Начало

Новини

Миг Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия с обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 – втори краен срок

Сдружение Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Основна цел на мярката е постигане на устойчиво икономическото развитие на територията и създаване на нови работни места.

Изпълнението на дейности по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ имат за: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ/ВИЗИЯ:  Превръщането на територията на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими дейности са:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Общият финансов ресурс по процедурата е 500 000 лева.

Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване.
Първи краен срок: Началният  срок на приема е 02.05.2019 година, а крайният срок -07.07.2019г. до 17:00 часа.
Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 01.10.2019 година, а крайният срок е 31.10.2019г. до 17:00 часа.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите качен в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.

Източник: НСМ