Начало

Новини

МИГ “Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Имаме удоволствието да ви информираме за откритата процедура по МИГ „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ от подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони.
Допустимите разходи включват:
 Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 Закупуване, включително чрез лизинг, на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 Общи разходи като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, разходи за консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 Нематериални инвестиции, като придобиване на компютърен софтуер и патенти.
Допустимите дейности включват, но не се ограничават до:
 Производство или продажба на продукти;
 Развитие на услуги в различни сектори;
 Производство на енергия от възобновяеми източници;
 Развитие на занаяти;
 Други неземеделски дейности.
Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация или съдействие при подготовката на вашия проект:
☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴