Начало

Новини

МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – прием на проекти до края на юни

Мярката е насочена към инвестициите в неземеделски дейности, които целят насърчаване на mредприемачеството и подкрепа на малкия местен бизнес, функциониращ в сферата на производството и услугите. Мярката ще подпомогне диверсификацията на дейността на микро предприятията и ще допринесе за намаляване на бедността и преодоляване на високата безработица, характерна за територията.
По процедурата може да се участва за субсидия до 90 000 лева, а интензитета на помощта е 75%

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата за подбор на проектни предложения е с два крайни срока за кандидатстване. Вторият срок ще стартира на 03.08.2020 г. и ще приключи на 07.09.2020 г. в 17.30 часа при същите насоки за кандидатстване, приложени по настоящата процедура. Приемът по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по процедурата няма подадени и одобрени проекти по първия краен срок, или ако има такива, е останал наличен финансов ресурс по процедурата.

 

За да получите подробна информация за мярка ни потърсете