Начало

Новини

МИГ Белово, Септември, Велинград обявява за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване

 

 

 

 

 

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.

Целта на настоящата процедура е подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи. Близо 49.3% от българското население живее в риск от бедност или социално изключване, има някои групи и общности, за които рискът е непропорционално висок и без публична подкрепа тяхното положение трудно би се подобрило. Особено неблагоприятна е ситуацията за самотните родители и многодетните семейства и семействата с деца като цяло, както и за хората с увреждания, които трудно могат да се реализират на пазара на труда и да се включат активно в обществения живот.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 000 лв.

В срок до 18.01.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 2а.