Начало

Новини

Миг Балчик-Генерал Тошево обявява за обществено обсъждане проект на насоки по мярка 19.2 / 4.2.

Местна инициативна група Балчик-Генерал Тошево, представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.317 чрез подбор на проектни предложения по мярка19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Цел на процедурата е инвестиране в земеделски стопанства за получаване на добавена стойност от земеделските продукти, както и подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
-по-добро използване на факторите за производство;
-въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на     доставка;
-подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост;
-постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
-подобряване опазването на околната среда.

Общият бюджет по тази процедура е в размер на 977 915,00 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 02.10.2019 г. (включително) на следната електронна поща:
migbgt@abv.bg.