Начало

Новини

МИГ „Ардино – Джебел“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.029 „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е интеграция на безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ – Ардино и филиал на ДБТ – Момчилград – Джебел, в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет №1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен Приоритет №3 “Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта“ на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на Община Ардино и Община Джебел.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Предоставяне на обучение за придобиване на професионалната квалификация (нова или повишаване на съществуваща).
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности
3. Посредническа дейност на пазара на труда
4. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права.
5. Осигуряване на заетост (наемане на работа) след обучение или наемане за стажуване/обучение по време на работа.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 200 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е: 30.06.2019 г., 17:00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg