Начало

Новини

Миг Айтос обявява процедура за прием на проектни предложения с няколко крайни срока по Мярка 4.1.1

Местна инициативна група Айтос, обявява процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.333 по Мярка 4.1.1 “ Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции.

Допустими дейности:
– Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
– Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
– Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
– Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условияна производство;
– Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
– Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурае 200 000 лева.

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване, които се определят както следва:
Първи прием: Начална дата за подаване на проектните предложения: 12.12.2019 г. Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.01.2020 г. до 17:00 часа.
Втори прием–при наличие на остатъчни средства след първи прием: Начална дата за подаване на проектните предложения: 04.05.2020 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 09.06.2020 г. до 17:00 часа. Трети прием–при наличие на остатъчни средства след втори прием:Начална дата за подаване на проектните предложения: 25.08.2020 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 25.09.2020 г. до 17.00 часа.

Пълният пакет документи по процедурата може да намерите качен в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.