Начало

Новини

Миг Айтос обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 4.1.1

Местна инициативна група Айтос обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.333
Мярка 4.1.1 “ Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.
Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции.

Допустими са само дейности на територията на МИГ –Айтос , които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
– Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване наналичните производствени материални и/или нематериални активи;
– Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите наземеделски продукти;
– Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
– Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
– Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
– Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделскипродукти

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 200 000 лева.
Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване, които се определят както следва: Първи прием:Начална дата за подаване на проектните предложения: 12.12.2019 г. Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.01.2020 г. до 17.00 часа.
Втори прием –при наличие на остатъчни средства след първи прием: Начална дата за подаване на проектните предложения: 04.05.2020г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 09.06.2020 г. до 17.00 час.
Трети прием –при наличие на остатъчни средства след втори прием: Начална дата за подаване на проектните предложения: 25.08.2020 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 25.09.2020 г. до17.00 часа.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 –https://eumis2020.government.bg