Начало

Новини

МИГ Айтос Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности е на обществено обсъждане

Централна Консултантска Компания Ви представя вълнуваща възможност за финансиране на вашето предприятие чрез отворената процедура към Програма за развитие на селските райони – МИГ-Айтос, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Цел: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

Бюджет: 242 713,18 лв
Минимален размер на БФП – 7 500,00 лв
Максимален размер на БФП – 150 000,00 лв
Интензитет на финансовата помощ – до 75 %

Допустими кандидати:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица
Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
*Само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци, както и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Айтос са допустими.

Допустими разходи:
Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество
Закупуване на нови машини и оборудване
Придобиване на компютърен софтуер и интелектуална собственост
Изграждане на възобновяеми енергийни източници

Допустими дейности:
Развитие на туризъм
Производство или продажба на непроизводствени продукти
Развитие на услуги в различни сектори
Производство на енергия от възобновяеми източници
Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

📅 Индикативна дата на обявяване на процедурата: 26.04.2024 г.

Не изпускайте възможността да развиете Вашия бизнес в МИГ – Айтос! Свържете се с нас за повече информация и консултации относно кандидатстването и изготвянето на проектната документация.

📧 Имейл: 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 Телефон: 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
🌐 www.cccinfo.bg