Начало

Новини

МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със службите на ЕК по 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 г. и са одобрени от Комитета по наблюдение на Програмата на проведената в периода 21-29.09.2021 г. писмена процедура. Те са свързани с условието за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които се извършва дейността и с критерия за оценка, свързан с предоставянето на приоритет на проектни предложения, представени от земеделски стопани за преработка на селскостопански продукти, произведени в техните стопанства.

Общият бюджет по процедурата е в размер на над 387 млн. лева.

Финансирането на проектните предложения по подмярката има за цел да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Допустими за подпомагане ще бъдат дейности, насочени към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, опазването на околната среда и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството.

С публикуването на насоките, ръководството на министерството изпълнява своя ангажимент за изготвяне на новата правна рамка и за своевременно обявяване на  прием, който се очаква да бъде отворен до 15 октомври 2021 г.

Потенциалните кандидати могат да се запознаят предварително с условията и изискванията за подаване на проектните предложения по подмярката. Пакетът с документи е публикуван тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 11 октомври 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg