Начало

Новини

Местна инициативна група – Хисаря (МИГ –Хисаря), с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.050 „МИГ Хисаря – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”, Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)“ и Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” на ОП РЧР.

Основна цел на процедурата е подобряване на достъпа до заетост и интегриране на пазара на труда на икономически неактивни и безработни лица, както и повишаване квалификацията и осъвременяване на уменията на заетите лица. Целите на процедурата ще бъдат постигнати както чрез предоставяне на подкрепящи услуги и възможности за включване в заетост за икономически неактивни и безработни лица, така и чрез предоставяне на възможности за включване в различни обучения за всички целеви групи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняван на територията на МИГ Хисаря, която обхваща административно – териториалните граници на община Хисаря.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

3. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

4. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

5. Психологическо подпомагане;

6. Предоставяне на мотивационно обучение;

7. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

8. Обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

9. Въвеждане на иновативни форми за обучение, съобразени с реалните нужди на пазара на труда и на работодателите.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 664 972,00 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 50 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 100 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: eumis2020.government.bg ; http://www.mig-hisaria.com

Първи краен срок за подаване на проектни предложения – 31.12.2019 г. 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения – 30.04.2020 г. 17:00 часа.

Приемът по втори краен срок се провежда, в случай че са налични остатъчни средства от предходния прием за подаване на проектни предложения.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg