Начало

Новини

Мерки за десегрегация на маргинализираните групи по ПРЧР (2021-2027)

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев представи мерките по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) за десегрегация на маргинализираните групи. Кръстев участва в Национална конференция на тема „Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда“, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. „За да спрем образователната сегрегация и всички трайно негативни последствия, които тя създава, трябва да работим не само с децата, но и с техните родители, не само с малцинството, но и с мнозинството“, коментира Кръстев. Според него всички заедно трябва да търсим общите решения, защото сегрегацията не е проблем само на ромите, а на обществото като цяло.

Новата Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще разполага с впечатляващ ресурс, с който ще подкрепим мерки на пазара на труда, а една голяма част от мерките за социално включване ще бъдат интегрираните здравно-социални услуги, с които се стремим да обхванем хората от уязвимите групи в малките населени места“, заяви Кръстев. Очакванията са във всички мерки на ПРЧР на национално ниво подкрепа да получат над 95 000 лица от ромски произход. В следващия програмен период ще бъде приложен и подходът „Интегрирани териториални инвестиции“, по който за всяка област ще бъдат заделени целенасочени средства за мерки, свързани със заетост, равни възможности и интеграция според нуждите на района. За периода 2021-2027 г. ще бъдат отделени 94,2 млн. евро от ПРЧР, от които ще могат да се възползват всички областни и общински администрации, уточни зам.-министърът. Очаква се най-малко 50 000 лица от ромската общност да бъдат обхванати от тези мерки.

Зам.-министър Кръстев представи и възможностите по Европейската гаранция за детето, която в България ще се изпълнява от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“. „В следващия програмен период ще бъдат предприети интегрирани действия за гарантиране правата на децата – достъп до качествено здравеопазване, образование, правилно хранене, жилищно настаняване, социални и други услуги в зависимост от нуждите на детето и семейството“, заяви Кръстев. Мерките по ПРЧР, които ще получат подкрепа, са насочени към социално включване, справяне с детската бедност и достъп до здравни услуги за деца. Мерките по Програма „Образование“ са свързани с достъпа до предучилищно и училищно образование и подкрепа за програми за здравословен начин на живот.

Една от одобрените мерки на последното заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР, е операция „Бъдеще за децата“ с бюджет от 81,2 млн. лв. Основните дейности, които ще бъдат финансирани, са услуги за ранно детско развитие, интегрирани здравно-социални услуги, превенция за по-добро здравеопазване на децата, техните родители и разширено семейство, патронажната грижа за деца от 0 до 3 г., в която е включена и грижата за бременни и родилките. По мярката „Бъдеще за децата“ ще бъдат подкрепени и всички съпътстващи дейности, насочени към реализацията на родителите на пазара на труда, като осигуряване на достъп до пазара на труда, консултиране и трудово посредничество, субсидиране на работни места за неактивни и безработни лица. Очаква се с операцията да бъдат обхванати над 40 000 деца до 18-годишна възраст, като 5 000 от тях се предвижда да бъдат от силно маргинализираните общности. „Ако успехът, който отчитаме до момента с пилотния проект в областите Стара Загора, Сливен и Бургас бъде мултиплициран, средствата лесно могат да бъдат увеличени съществено“, подчерта зам.-министърът.

източник: esf.bg