Начало

Новини

Лидия Чакръкчиева: Ставките за био ще са по-високи от предходния програмен период

Ангажиментите за биологично растениевъдство и пчеларство са два вида, а биологичните животни ще получават ежегодно компенсаторно плащане на площ

България си е поставила за цел 7% процента от нейната използваема земеделска площ до 2030 г. да се поддържа с методите на биологично земеделие. Един от инструментите, с който това може да се случи, са трите интервенции за биологично производство, заложени в Стратегическия план за земеделие.

Като цяло се запазва рамката за подпомагане на биофермерите, която се прилагаше до момента. Новост е, че биологичното животновъдство ще бъде финансирано като екосхема по Първи стълб за директните плащания, а биологичното растениевъдство и пчеларство – по Втори стълб със средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За следващите пет години планираният бюджет за биологично растениевъдство е малко над 331 млн. евро, за биологично пчеларство – около 35 млн. евро, и за биологично животновъдство – приблизително 40 млн. евро. 

„Ставките ще са по-високи от предходния програмен период. Те се изчисляват от външна институция, тъй като по регламент ние сме задължени да възложим изчислението им на външни независими оценители“, обясни за Агри.БГ Лидия Чакръкчиева – главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието.

До момента биологичните производители изпълняваха многогодишен ангажимент от 5 до 7 години, в който се включваше и периодът на преход. В новия програмен период ангажиментите са разделени на две – 5 години за период на преход и още 5 години за поддържане на биологично производство. 

„За да направим стопанствата по-устойчиви, сме защитили пред Европейската комисия подпомагането за периода на преход да се дава в рамките на 5 години. Но след като изтече периодът на преход и фермерите получат сертификат за произведена биологична продукция, те имат ангажимента да го представят пред Държавен фонд „Земеделие“, обясни Чакръкчиева. 

Ангажименти за биологично производство ще се прилагат от земеделски стопани, които вече са преминали периода на преход. Някои от тях може да са получили финансиране по мярка 11. Важното е да са получили сертификат от контролиращите лица. 

До момента в биологично растениевъдство се подпомагаха пет вида култури. През новия програмен период е направено по-детайлно изчисление на ставките и ще бъдат подпомагани вече 23 вида култури. 

Подпомагането няма да е на пчелно семейство, а на стопанство. Определени са 10 групи стопанства, като за всяко от тях има отделна компенсаторна ставка.

Ангажиментите отново са два вида. Ангажиментът по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ е с продължителност една година. След изтичането му пчеларят може да поеме 5-годишен ангажимент по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“.

Биологичното животновъдство ще се подпомага в рамките на едногодишни екосхеми. Изчислена е ставка в размер на 340 евро на хектар. Тя ще бъде получавана ежегодно и е микс от подпомагането за биологично животновъдство и биологично растениевъдство в частта постоянно затревени площи и фуражи.

Интервенцията е приложима за сектора на биологичното животновъдство в преход и на биологичното производство – говеда, биволи, овце, кози, свине. Изискванията са за гъстота до 1 ЖЕ/ха и минимум 0,5 ха – пасищна площи/фуражни култури.

 

Източник:
https://agri.bg/novini/lidiya-chakrkchieva-stavkite-za-bio-shche-sa-po-visoki-ot-predkhodniya-programen-period