Начало

Новини

Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) публикува за информация Концепция за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

Процедурата предвижда подкрепа на съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и организация/и, които да имат за резултат създаването на научноизследователски и иновативен капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика съгласно приоритетите на регионалната специализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Основен акцент на процедурата се поставя на ползването на научноизследователския и развоен потенциал на научните организации в своеобразни подпомагани „регионални иновационни центрове“ за създаване на нови продукти, услуги и процеси. Ще се подпомагат инвестициите в отворени и споделени научно-приложни и иновационни инфраструктури с цел да се засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания, включително и чрез офиси за технологичен трансфер.

УО на ОПИК предвижда в края на м. октомври и началото на м. ноември 2018 г. да поведе регионални срещи за представяне и обсъждане на Концепцията с представители на бизнеса и научноизследователски организации. Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка за параметрите на процедурата – допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на БФП и др. Графикът за провеждане на срещите ще бъде публикуван допълнително.